[Nippon Ham]在2022年宣布了春营的时间表
 12月13日,Nippon Ham宣布了2022年春季训练营。

 陆军从2月1RìDào28天为28天。它在Tapic Stadium Nago举行。该农场从2月1Rì到27天为27天。它ZàiKaigin Stadium Kunitachi举行。练习游戏,假Qī等将在以后宣布。

 Ichimi部队

 [时期] 2月1日(周二)-28(星期一)

 [位置] Tapic Stadium Nago(Nago Municipal Stadium)

 [地址] 2-1-1米亚沙托,冲绳县纳莫市

 ◎农场

 [时期] 2月1日(星期二)-27(太阳)

 [位置] Kaigin Stadium Kunitachi

 [地址] 83-1 Kunigami-Mura,Kunigami-Gun,冲Shéng(Kuina Eco Spolk Park)

 ?如果您想观看职业棒Qiú,请Shǐ用DAZN。Ràng我们开始Miǎn费试用一个月

Recommended Posts